Erasmus+ Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Öğrenci Öğrenim-Staj Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Güz Yarı Yılı Öğrenci Öğrenim - Staj Hareketliliği Başvuruları KA 131/ 2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ

Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Güz Yarı Yılı Öğrenci Öğrenim - Staj Hareketliliği Başvuruları; 01.03.2022 tarihinden itibaren tüm Erasmus+ başvuru, seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. Sistem tarafından güncel olarak otomatik doldurabileceğiniz alanlar dışında başvuru tarihleri aralığında alınmış güncel transkriptinizi ve okul tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgenizi başvuru esnasında sunmanız gerekmektedir. https://portal.ua.gov.tr/ adresinde yer alan çağrıya tıklayarak başvuru formunu e-devlet üzerinden 07 Nisan 2022 – 24 Nisan 2022 tarihleri arasında eksiksiz doldurmalı ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış güncel transkript belgenizi uluslararası ofise teslim etmelisiniz.

(A blok 228) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kontenjanı, öğrenim ve staj hareketliliği için toplam 8 öğrenci olacaktır.


ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR 
Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,
 • Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve üniversiteye borcu olmamak,
 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,
 • Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Öğrenci İşlerinden alınacak resmi Transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartı ile)
 2. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri ( Transkript  teslimi esnasında imzalatılacaktır)

Önemli Not: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen (elden) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın belirtilen süre içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “-10 puan” düşürülecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50

(toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50

(toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)(staj veya öğrenim) 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 

 HAREKETLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ:

 • Hareketliliğe başvurudan partner kurumda alınan not ve kredilerin transferi aşamasına kadar tüm süreçler için temel kaynak Erasmus Uygulama El Kitabı’dır. El kitabında hükmü bulunmayan, COVİD-19 Salgını dönemi özel şartları nedeniyle geliştirilen uygulamalar/ haller için ise Ulusal Ajans’tan iletilen SSS dosyaları Bu kaynaklara erişim ve bilgi edinme sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olup, Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi de incelenmelidir.
 • Daha ayrıntılı sorularınız için https://international.29mayis.edu.tr/ adresinden veya şahsen bilgi alabilirsiniz.
 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir:
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin kayıtlı aktif öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/ derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilir. Halen bir anadala kayıtlı iken, Erasmus sürecinde alınan dersler yandala sayılabilir (fakülteye ayrıca dilekçe verilerek).
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.
 • Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) -10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb.) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde veya öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi) öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.
 • Ödemeler, toplam hibenin %80’i değişime gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten sonra olmak üzere iki taksitte yapılır.