Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

2015-2016 Başvuru İlanı

Akademik ve İdari Personelimiz dikkatine!

Bilindiği üzere Erasmus+ Personel Hareketliliği altında yürütülen Ders Verme Hareketliği, EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personelin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı istihdam ediliyor olan öğretim elemanı olması gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası anlaşma (ikili anlaşma) olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması birincil şarttır. Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen idari personelin ise resmi olarak İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde tam zamanlı istihdam ediliyor olması lazımdır. Ancak gidilecek olan kurum bir yükseköğretim kurumu ise bu kurumla ikili anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

2015-2016 akademik yılında bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında Erasmus+ Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği kapsamında;

· Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele,

·  Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

· Daha önce hareket faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumlarına öncelik verilecektir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması ayrıca önem taşımaktadır.

Yükseköğretim kurumu, Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personel bir “Erasmus Öğretim Programı” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesi” imzalanmalıdır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, öğretim programının tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” temin etmelidir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Ulusal Ajans tarafından ilan edilen formatta “Erasmus+ Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu” sunmakla yükümlüdür.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen idari personel bir “İş Planı” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi” imzalanmalıdır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, eğitim programının tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” temin etmelidir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Ulusal Ajans tarafından ilan edilen formatta “Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu” sunmakla yükümlüdür.

2015-2016 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Ders verme hareketliliği faaliyetinde, toplam ders verme süresinin en az 5 saat olması zorunludur.

Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Erasmus+ kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/ faydalanacak olan personele verilecek olan günlük/haftalık harcırah miktarları  öğrenmek için

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0 sayfa 40’a başvurun. Seyahat gideri hesaplamak için “Distance Calculator” linki:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Erasmus+ kapsamında Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ve seyahat gideri ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği katılım belgesi, nihai öğretim programı ve seyahat belgeleri dikkate alınarak ve personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır.

Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak, Ders Verme Hareketliliği için en az 8 saat ders vermek şartıyla en az 2 gün ve en çok 1 hafta süre ile azami 8 asıl ve 2 yedek aday, en az 2 gün ve en çok 2 hafta süre ile Eğitim Alma Hareketliliği için ise azami 4 asıl ve 1 yedek aday belirlenecektir. Bölümlere göre düzenlenmiş mevcut ikili anlaşmalarımızın listesi bu sayfada bulunur:

https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

Başvuru yapan idari personel, eğitim almayı planladığı kuruluş ile bağlantı kurmuş ve Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında bir ön kabul/davet mektubu almış olmalıdır ve bunu başvuru sırasında teslim edilmelidir.

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Ders Verme veya Eğitim alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim ve idari elemanlarımızın en geç 10 Şubat 2016 günü mesai bitimine kadar ekteki başvuru formunu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Esasmus+ Kurumsal Koordinatörlüğün e-mailine (erasmus@29mayis.edu.tr) göndermesi gerekmektedir.

Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu”nca yapılacak değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar Üniversite/EBS web sayfasında ilan edilecektir. Seçilmiş akademik ve idari personel belirlenecek bir süre içinde (1 ayı geçmemek üzere) öğretim programlarını oluşturmakla yükümlü olacaktır.

Daha fazla bilgi için:

https://international.29mayis.edu.tr/

http://www.ua.gov.tr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm