Erasmus+ Programı 2024 - 2025 Güz Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ Programı 2024- 2025 Güz Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 24 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız. 

*2024-2025 güz yarıyılı öğrenci staj hareketliliği asil ve yedek kontenjanı 2024 Yılı Katkı Anlaşması imzalandıktan sonra belirlenecektir. Sonuçlar açıklanana kadar tüm başvurular 'aday adayı' statüsünde olacaktır.

*Staj hareketliliğinde en fazla 3 ay hibelendirilmektedir. 

 

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

HİBESİZ (0 HİBE) BAŞVURUSUNDA BULUNMA

Nihai başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde, hibeli olarak hak kazanamayan öğrenciler koordinatörlüğümüze dilekçe ile başvurarak dilerlerse faaliyetten hibesiz yararlanma talebinde bulunabilir. Bu talepleri Erasmus Komitesi tarafından olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Talepleri olumlu olarak değerlendirilen bu öğrenciler, hibeli öğrencilerin tabii olduğu tüm süreç ve işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür

 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Faaliyetin Tanımı                                                                                                                            

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silah altına alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye eklenir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili başvuru döneminde buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Başvuru öncesi bu tür bir karar alınmamış ve öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

 

Erasmus Staj Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  3. b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
  4. c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

 

Başvuruda İstenen Belgeler (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

Öğrenci İşlerinden alınacak resmi transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış ıslak imzalı olma şartıyla)

*Başvuru sistemi e-Devlet üzerinden transkript eşleştirmesi yapabilmektedir. Bu durumda transkriptin güncelliğinin kontrol edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu

 

Başvuru Değerlendirme Sistemi

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+ 15 Puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 Puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 Puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 Puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 Puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 Puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 Puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 Puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

 

Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır.

Ülke grupları

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj Hibesi (€)

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Norveç Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya

750

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

600

 

Hibelerde Kesinti Yapılması

a) Başarısızlık Durumunda Kesinti: Başarısız öğrencilerin, hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının % 5’inden az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır.

b) Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı hibe verilmeyen gün olarak ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır. Kesinti gün sayısının küsuratlı hesaplanması halinde tam sayıya yuvarlanır (örn: 117 x 0,05= 5,85 gün kesinti hesaplanması halinde 6 gün kesinti yapılır).

c) Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Öğrencinin kaydı Yararlanıcı Modülü’ne (BM) olması gereken hareketlilik süresi olarak girilir. Bunun yanı sıra hibe miktarını “sıfır” gösterebilmek için girilen hareketlilik gün sayısı 

* Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama Erasmus Uygulama El Kitabı hükümleri uygulanır.