Erasmus+ 2023 - 2024 Bahar Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı

 

Erasmus+ Programı 2023- 2024 Bahar Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 02 Kasım – 19 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız. 

 

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 bahar yarıyılı öğrenci staj hareketliliği hibeli kontenjanı 2, 0 hibeli (hibesiz) kontenjanı 2 kişidir.

 

HİBESİZ (0 HİBE) BAŞVURUSUNDA BULUNMA

Nihai başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde, hibeli olarak hak kazanamayan öğrenciler koordinatörlüğümüze dilekçe ile başvurarak dilerlerse faaliyetten hibesiz yararlanma talebinde bulunabilir. Bu talepleri Erasmus Komitesi tarafından olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Talepleri olumlu olarak değerlendirilen bu öğrenciler, hibeli öğrencilerin tabii olduğu tüm süreç ve işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür

 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Faaliyetin Tanımı                                                                                                                            

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silah altına alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye eklenir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili başvuru döneminde buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Başvuru öncesi bu tür bir karar alınmamış ve öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

 

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlar arası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

(bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Staj yerinin ve staj programının öğrencisi olunan diploma programının içeriğine uygunluğunun değerlendirmesi ilgili bölümün fakülte/bölüm yetkilileri tarafından yapılır.

 

*Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

    c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

Başvuruda İstenen Belgeler (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

Öğrenci İşlerinden alınacak resmi transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartıyla)

*Başvuru sistemi e-Devlet üzerinden transkript eşleştirmesi yapabilmektedir. Bu durumda transkriptin güncelliğinin kontrol edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu

 

Başvuru Değerlendirme Sistemi

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+ 15 Puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 Puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 Puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 Puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 Puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 Puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 Puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 Puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

 

Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır.

Staj hareketliliğinin en fazla 3 ayı için hibelendirme yapılmaktadır.

Ülke grupları

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj Hibesi (€)

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600

 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz

Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı

Hareketlilik türü 

İlave Hibe Desteği Miktarı

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci

hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

 

 

 

Hibelerde Kesinti Yapılması

a) Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı hibe verilmeyen gün olarak ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır. Kesinti gün sayısının küsuratlı hesaplanması halinde tam sayıya yuvarlanır (örn: 117 x 0,05= 5,85 gün kesinti hesaplanması halinde 6 gün kesinti yapılır).

b) Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

 

Yeşil Seyahat

Seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçları kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araç kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Seyahat Mesafesi 

Yeşil Seyahat Hibe Desteği (Avro)

10 ila 99 KM arası

-

100 ila 499 KM

210

500 ila 1999 KM

320

2000 ila 2999 KM

410

3000 ila 3999 KM

610

4000 ila 7999 KM

-

8000 KM veya daha fazlası

-

 

 

* Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama Erasmus Uygulama El Kitabı hükümleri uygulanır.