Erasmus+ 2023 - 2024 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

Erasmus+ Programı 2023- 2024 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 02 Kasım – 19 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız. 

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

 

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 bahar yarıyılı öğrenci öğrenim hareketliliği hibeli kontenjanı 4, 0 hibeli (hibesiz) kontenjanı 2 kişidir.

 

HİBESİZ (0 HİBE) BAŞVURUSUNDA BULUNMA

Nihai başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde, hibeli olarak hak kazanamayan öğrenciler koordinatörlüğümüze dilekçe ile başvurarak dilerlerse faaliyetten hibesiz yararlanma talebinde bulunabilir. Bu talepleri Erasmus Komitesi tarafından olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Talepleri olumlu olarak değerlendirilen bu öğrenciler, hibeli öğrencilerin tabii olduğu tüm süreç ve işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür

 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Faaliyetin Tanımı                                                                                                                            

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Yükseköğretim kurumu üst yönetim kararıyla I. Kademe öğrencileri için en erken 2. sınıftan itibaren hareketliliğe katılma kararı alabilir. Bu tür bir karar, ilana çıkılmadan önce alınmalı ve başvuru ilanında duyurulmalıdır. İlana çıkıldıktan sonra bu tür bir karar alınması mümkün değildir. Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

    c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.  100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

5.Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak

Başvuruda İstenen Belgeler (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

Öğrenci İşlerinden alınacak resmi transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartıyla)

*Başvuru sistemi e-Devlet üzerinden transkript eşleştirmesi yapabilmektedir. Bu durumda transkriptin güncelliğinin kontrol edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu

 

Başvuru Değerlendirme Sistemi

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+ 15 Puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 Puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 Puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 Puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 Puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 Puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 Puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 Puan

 

 

 

 

 

 

Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır.

Ülke grupları

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

 

 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz

Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı

Hareketlilik türü 

İlave Hibe Desteği Miktarı

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci

hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

 

 

Hibelerde Kesinti Yapılması

a) Başarısızlık Durumunda Kesinti: Başarısız öğrencilerin, hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının % 5’inden az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır.

b) Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı hibe verilmeyen gün olarak ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır. Kesinti gün sayısının küsuratlı hesaplanması halinde tam sayıya yuvarlanır (örn: 117 x 0,05= 5,85 gün kesinti hesaplanması halinde 6 gün kesinti yapılır).

c) Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Öğrencinin kaydı Yararlanıcı Modülü’ne (BM) olması gereken hareketlilik süresi olarak girilir. Bunun yanı sıra hibe miktarını “sıfır” gösterebilmek için girilen hareketlilik gün sayısı

 

 

Yeşil Seyahat

Seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçları kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araç kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Seyahat Mesafesi 

Yeşil Seyahat Hibe Desteği (Avro)

10 ila 99 KM arası

-

100 ila 499 KM

210

500 ila 1999 KM

320

2000 ila 2999 KM

410

3000 ila 3999 KM

610

4000 ila 7999 KM

-

8000 KM veya daha fazlası

-

 

 

* Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama Erasmus Uygulama El Kitabı hükümleri uygulanır.