Erasmus+ Programı 2023 – 2024 Doktora Staj Hareketliliği Başvuruları KA 131/ 2023 Proje Dönemi

Erasmus+ Programı 2023- 2024 Doktora Öğrenim Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 26 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız. 

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği var olan ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

2023-2024 Doktora öğrenim hareketliliği asil ve yedek kontenjanı 2023 Yılı Katkı Anlaşması imzalandıktan sonra belirlenecektir. Sonuçlar açıklanana kadar tüm başvurular 'aday adayı' statüsünde olacaktır.

 

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 Doktora öğrenci öğrenim hareketliliği süreç ve sonuçlarına dair önemli bilgilendirme

“Türkiye ile Avrupa komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

Faaliyetin Tanımı

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

 

Doktora Hareketliliği

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)1 yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

* “Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

 

Karma Hareketlilik

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, iş birliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler.

 

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Doktora staj hareketliliği
Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
* Staj hareketliliğinin en fazla 3 ayı için hibelendirme yapılmaktadır.
Staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle2 faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Gönderen ve misafir eden yükseköğretim kurumlarının uygun görmesi halinde; proje bitiş tarihinden önce bitmek kaydıyla öğrenim hareketliliğinde bahar dönemini müteakip güz döneminde de hareketlilik yapılabilir. Anılan hareketlilik Yararlanıcı Modülüne (BM) tek bir hareketlilik olarak kaydedilir, bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez.

 

- "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

 

Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı karma hareketlilik senaryosu mevcuttur:

  1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik- yurtdışında asgari 2 ay gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)
  2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve azami

30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler veya fiziksel hareketliliğin asgari 1-60 gün aralığında olduğu personel hareketliliği için).

Kısa dönem öğrenci hareketliliği, öncelikli olarak uzun dönem fiziksel hareketliliğe katılamayacak öğrencilere yöneliktir. Karma Yoğun Program kapsamında veya alternatif kısa bir program içerisinde yer alabilir. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 AKTS kredisi verilmelidir.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış aktif öğrenci olmak ve üniversiteye borcu olmamak,

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS) en az 70 puan almak,

Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

 

Başvuruda İstenen Belgeler (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

  • Öğrenci İşlerinden alınacak resmi transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olması şartıyla)
    *Başvuru sistemi e-Devlet üzerinden transkript eşleştirmesi yapabilmektedir. Bu durumda transkriptin güncelliğinin kontrol edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 
  • İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu
    Önemli Not: Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin imzalanıp taranmış hali Uluslararası Ofis’e (erasmus@29mayis.edu.tr) başvuru tarihi bitimine kadar iletilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Değerlendirme Sistemi

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar +10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır: 

 

Ülke grupları

 

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

 

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup

Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,

Portekiz, Yunanistan

 

 

600

 

 

750

3. Grup

Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya,

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

450

 

600

 

Programla İlişkili Olmayan Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

 

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim

(Avro)

 

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1 – 12*

700

700

13. ve 14. Bölge Ülkeleri*

600

750

 

 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği

(Karma Hareketlilik ile Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke ya da

Programla İlişkili Olmayan Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe

kadar

Günlük 79 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden

30’uncu gününe kadar

Günlük 56 Avro

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar

4) Şehit/gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay,

AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz

Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması

Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:  

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

Yükseköğretim kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

Ancak kendilerine tahsis edilen Kurumsal Destek Hibesinden kendi belirleyecekleri kriterlerle eşitlik ve şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında destek olabilirler.

 

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

- Kısa dönem ve uluslararası hareketliliğe katılan imkânları kısıtlı öğrenci/yeni mezunlar

- Programla İlişkili Olmayan Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (13 ve 14. Bölgeler hariç). Yararlanıcı yükseköğretim kurumu Programla İlişkili Olmayan Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda tüm öğrenci/yeni mezunlara eşit davranılmalıdır.)

 

Seyahat Mesafesi17

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı

(Avro)

 

10 ila 99 KM arasında

23

-

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

-

8000 KM veya daha fazla

1.500

-

 

 

* Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama Erasmus Uygulama El Kitabı hükümleri uygulanır.