Erasmus+ Programı 2023 – 2024 Güz Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları KA 131/ 2023 Proje Dönemi

Erasmus+ Programı 2023 - 2024 Güz Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 21 Mart – 14 Nisan tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız. 

2023-2024 güz yarıyılı öğrenci staj hareketliliği asil ve yedek kontenjanı 2023 Yılı Katkı Anlaşması imzalandıktan sonra belirlenecektir. Sonuçlar açıklanana kadar tüm başvurular 'aday adayı' statüsünde olacaktır.

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 Güz yarıyılı öğrenci Staj hareketliliği süreç ve sonuçlarına dair önemli bilgilendirme

“Türkiye ile Avrupa komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Faaliyetin Tanımı

Staj Hareketliliği; bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesine olanak tanır. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Faaliyet süresi en az 2 ay en fazla 12 ay olarak yapılabilmektedir. (Staj hareketliliğinin en fazla 3 ayı için hibelendirme yapılmaktadır.)

Erasmus Staj Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans veya yüksek lisans) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış aktif öğrenci olmak ve üniversiteye borcu olmamak

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

  • Öğrenci İşlerinden alınacak resmi transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartıyla)
    *Başvuru sistemi e-Devlet üzerinden transkript eşleştirmesi yapabilmektedir. Bu durumda transkriptin güncelliğinin kontrol edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
  • İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu
  • Önemli Not: Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin imzalanıp taranmış hali Uluslararası Ofis’e (erasmus@29mayis.edu.tr) başvuru tarihi bitimine kadar iletilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Değerlendirme Sistemi

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Kabul mektubu sunma +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) (staj veya öğrenim) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir + 5 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 güz yarıyılı öğrenci staj hareketliliği hibe miktarı 2023 Yılı Katkı Anlaşması imzalandıktan sonra belirlenecektir.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

*Erasmus+ Programı 2023 – 2024 güz yarıyılı öğrenci staj hareketliliği ilave hibe desteği miktarı 2023 Yılı Katkı Anlaşması imzalandıktan sonra belirlenecektir.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.