Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları KA 131/ 2021 Proje Dönemi

Hareketliliğe başvurudan partner kurumda alınan not ve kredilerin transferi aşamasına kadar tüm süreçler için temel kaynak Erasmus Uygulama El Kitabı’dır.

Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 14 Kasım- 30 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kontenjanı öğrenim hareketliliği için toplam 7 öğrenci olacaktır.

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,

Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve üniversiteye borcu olmamak,

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

Öğrenci İşlerinden alınacak resmi Transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartı ile)

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu

Önemli Not: Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen (elden) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın belirtilen süre içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)(staj veya öğrenim) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Faaliyetlerin Tanımı

Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim:

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. Tam Tanınma şu şekilde gerçekleştirilmelidir: Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerin misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Ekinde yer alması ve dipnotlarda veya Diploma Eki’nde 6.1’de açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığı belirtilmelidir. Ayrıca transkript ve Diploma Ekinde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

Öğrenim Hareketliliği Hibeleri

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600 €

3.Grup
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 450 €

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.