Erasmus+ Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim-Staj Hareketliliği Başvuruları

“Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında Erasmus+ (2021-2027) Programı katılımı için tamamlanması gereken resmi prosedürler halen devam etmektedir. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikme veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi, manevi kayıplardan Türkiye Ulusal Ajansı ve kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2021 yılı hibe dağıtımları henüz yapılmadığından hareketlilik faaliyetlerinin devamını sağlamak adına, eldeki mevcut bütçeye ve bu bütçenin tutar ve koşullarına göre hibelendirme yapılması planlanmaktadır. İlgili hibe tutarları için bakınız: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=14 Söz konusu hibeler yaşam desteği olarak sağlanmakta olup, değişim süresince doğabilecek tüm masrafları kapsama iddiasında değildir.” 

 

BAŞVURU

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

BAŞVURU

BİTİŞ TARİHİ:

YABANCI DİL SINAVI TARİHİ:

BAŞVURU

SONUÇLARININ İLANI:

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

17 Kasım 2021, Çarşamba

Yazılı Sınav: 09:00-12:00

Sözlü Sınav: 13:00-15:00

19 Kasım 2021, Cuma

Başvuru Yeri

Uluslararası Ofis,

C Blok 3.Kat - C307

(Nursen ŞİMŞEK)

Sınav yeri

Yabancı Diller Yüksekokulu

Ana sayfa Duyurular:

https://www.29mayis.edu.tr/tr/duyurular

 

Uluslararası Ofis Sayfası Duyurular:

https://international.29mayis.edu.tr/

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kontenjanı, öğrenim ve staj hareketliliği için toplam 12 öğrenci olacaktır.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,
 • Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve üniversiteye borcu olmamak,
 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,
 • Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız)
 2. Kimlik/ Pasaport (Yabancı öğrenciler) fotokopisi
 3. Öğrenci İşlerinden alınacak resmi Transkript
 4. Bir adet fotoğraf
 5. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Belge teslimi esnasında imzalatılacaktır)

Önemli Not: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen (elden) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın belirtilen süre içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “-10 puan” düşürülecektir.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Akademik Başarı Düzeyi (Genel not ortalaması): %50                 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucu: %50 

İlk aşamada öğrenci GNO’sunun yarısı ile yabancı dil sınav puanının yarısı toplanarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. İlave olarak, aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre belirlenmiş ağırlıklı puanlar dikkate alınır. En yüksek puanı alan bütçe kontenjanı dâhilindeki öğrenciler ve bu sayıdaki yedek adayların sıralanması ile öğrenci seçimi gerçekleştirilir. 2021-2022 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50

(toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50

(toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)(staj veya öğrenim) 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

HAREKETLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ:

 • Hareketliliğe başvurudan partner kurumda alınan not ve kredilerin transferi aşamasına kadar tüm süreçler için temel kaynak Erasmus Uygulama El Kitabı’dır. El kitabında hükmü bulunmayan, COVİD-19 Salgını dönemi özel şartları nedeniyle geliştirilen uygulamalar/ haller için ise Ulusal Ajans’tan iletilen SSS dosyaları Bu kaynaklara erişim ve bilgi edinme sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olup, Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi de incelenmelidir.
 • Daha ayrıntılı sorularınız için https://international.29mayis.edu.tr/ adresinden veya şahsen bilgi alabilirsiniz.
 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12 Kabul alınması halinde, anlaşma bulunmayan yükseköğretim kurumlarına da gidilebilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin kayıtlı aktif öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/ derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilir. Halen bir anadala kayıtlı iken, Erasmus sürecinde alınan dersler yandala sayılabilir (fakülteye ayrıca dilekçe verilerek).
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.
 • Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) -10’ar puan azaltmauygulanır.
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb.) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde veya öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi) öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.
 • Ödemeler, toplam hibenin %80’i değişime gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten sonra olmak üzere iki taksitte yapılır.